Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w KADEX AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Radomiu, ul. Kielecka 102, 26-600 Radom. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

Polityka cookies określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pośrednictwem plików cookies na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu www.kadex.pl,  tj. KADEX AG Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Kielecka 102, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700804, posiadającą numer NIP: 9482598330, numer REGON: 146359570, dane kontaktowe Administratora: e-mail: kadex@kadex.pl, tel. 48 369-90-40.

Pytania w zakresie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych należy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych w KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k., na adres e-mail: iod@kadex.pl lub adres siedziby Administratora – z dopiskiem „dane osobowe”.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

 • Administrator – KADEX AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, ul. Kielecka 102, 26-600 Radom, który prowadzi stronę oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików cookies.
 • Cookies (ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora stron internetowych Serwisu.
 • Cookie Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy kadex.pl.
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

2. ZASADY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów, KADEX AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w swojej organizacji wprowadziła Politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.

KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k. pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • promowanie przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych – o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług;
 • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k. chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego. Czas przez który przetwarzane są dane osobowe uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

 • w przypadku zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celów przetwarzania.
 • w przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzane są przez czas związany z wypełnieniem umowy,
 • w przypadku realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa,
 • w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez czas w jakim Administrator musi rozliczyć się z prawicowego przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu do celów marketingu, Administrator natychmiast zaprzestaje przetwarzania danych w tym celu.

KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k.  zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:

 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia również ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k. podejmuje również wszelkie niezbędne działania, by także jej podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na jej zlecenie.

Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych,  KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k.  poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, KADEX AG Sp. z o.o. Sp.k.  prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża także dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

3. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania mogą być:

 • podmioty powiązane z Administratorem,
 • podmioty współpracujące z Administratorem,
 • podwykonawcy, w szczególności podmioty dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych,
 • podmioty świadczące usługi kuriersko-pocztowe,
 • uprawnione organy państwowe.

4. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub zgody na działania promocyjne,
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności, a udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

II. POLITYKA COOKIES

1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2. BEZPIECZEŃSTWO

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się  do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

4. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA  DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 • Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika.
 • Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari) lub za pomocą konfiguracji usł Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Administratorem.

5. WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

6. OKRES FUNKCJONOWANIA PLIKÓW COOKIES

Dane osobowe pozyskane z wykorzystaniem plików cookies będą przechowywane przez okres wskazany w panelu ustawień plików cookies, a po upływie tego okresu – przez ustawowo określony czas niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zależności od celów przechowywania tychże danych.

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I POLITYCE PLIKÓW COOKIES

 • Niniejsza Polityka może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczących ich danych i informacji o nich.
 • Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na stronie Administratora.
 • Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Administratora.

Transport

W oparciu o wieloletnią działalność zdobyte doświadczenie jest gwarancją pełnej satysfakcji z wykonywanych przez nas usług transportowych.

Jeśli Państwa firma oczekuje profesjonalnych i solidnych usług na najwyższym poziomie, zapraszamy do współpracy!

zobacz